Construcció de l’Aparcament Municipal de Fornalutx

21-Gener-2009
a) Ajuntament de Fornalutx (Carrer Vicari Solivellas, 1 – 07109 Fornalutx)
b) Telèfons: 971.63.19.01 i 971.63.27.40
c) Fax: 971.63 40.37
d) Correu electrònic: ajuntament@ajfornalutx.net
e) Termini a efectes de reclamacions al Plec de Clàusules Administratives Particulars: 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació del present anunci
f): Criteris: Varis criteris d’adjudicació.